گلس معمولی 2.5D

شناسه محصول: نامعلوم
نمره 4.00 از 5
(دیدگاه کاربر 3)

۲,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰ تومان

وضعیت محصول: موجود
مدل قیمتتعداد
SAMSUNG A6+ ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J4+ ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J6+ ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J6+ ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J8 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A6+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J4+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone GO 5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone GO 5.5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone LIVE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone ZEN 4 MAX 5.5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L80 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L90 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA MAGNA (H502) ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA NEXUS 5 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIANEXUS 5X ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA NEXUS 6 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Q6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA STYLUS 2 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA STYLUS 3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 516 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 616 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 526 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 620 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 626 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 628 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 630 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 650 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 728 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 816 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 820 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 826 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 828 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 830 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 700 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC E8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC E9+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC E9+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC EYE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M9+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M9+ ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M10 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC X9 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC S9 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC ONE ME ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 10 PRO ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 10 LIFE STYLE ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 2 5” ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 2 5.5” ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 2 DELUX ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 5.2” ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 5.5” ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 MAX 5.2” ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 MAX 5.5” ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 LASER 5.5” ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone LASER 6 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 5 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 6 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone SELFIE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA E5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XZ ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L1 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA M ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA M2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA M4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA M5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X compact ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA T2 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA T3 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z1 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z2 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z3 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA +Z4/Z3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z5+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z5+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XZ PREMIUM ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z ULTRA ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XA ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XA 1 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XA ULTRA ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G2 ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G2 MINI ۲,۰۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G3 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G3 BEAT ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G3 STYLUS ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G4 STYLUS ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G4 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA K4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA K8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA K10 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA V10 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA V20 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X CAM ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X SCREEN ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X POWER ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X POWER 2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA K10 2017 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L FINO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L BELLO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L BELLO 2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA LEON(H326) ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L30 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L50 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L70 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P10 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y3/Y3C ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y6 PRO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y3-2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y5-2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y6-2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y3 2017 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y5 2017 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y7 PRIME ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y300 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y330 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y320 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y511 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y520 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y530 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y550 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y600 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y625 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y635 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO NOVA+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO NOVA+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO NOVA2+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 9 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 10 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 10 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO GR3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO GT3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO GR5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 3C ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 3C LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 4C ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 4X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 5X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO SHOT X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 6X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 8 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P8 MAX ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XA 1 ULTRA ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA C ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA C3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA C4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA C5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA E3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA E4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG GRAND2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S3 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG GRAND NEO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S4 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S5 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG 7562/STAR + ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J5 PRIME ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7 PRIME ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J510 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J710 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J3 PRO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J3(2016) ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J330 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J3 PRO 2017 Iphon 4G ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 5G/SC ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 6G/6S ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 7G/8G ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 6+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 7+/8+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 8 NUL ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA LUMIA 830 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA LUMIA 925 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA LUMIA 625 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO A1000 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO A5600 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G510 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G610 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G620 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G620S ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G630 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G700 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G730 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G740 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G750 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P8 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P9 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P9 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P10 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A9/A910 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A310 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A510 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A710 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A810 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A320 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A520 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A720 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C5 PRP ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C7 PRP ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C9/ C9 PRP ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G130 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G313 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G350 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G355 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G360 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G530 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG I9262 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG I8552 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG I9150 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG I9200 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG E5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG E7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J105/106 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J100/J110 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J120 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J2PRIME ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J2PRIME PRO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J5 PRO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7PRO/C8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7 MAX ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7/J7 CORE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 1 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG GRAND 1 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner

3 دیدگاه برای گلس معمولی 2.5D

 1. نمره 4 از 5

  محمد

  سلام وقت بخیر
  عزیزجان این گلس ها پک دار هستند ؟
  کیفیتشون چجور هست؟ از لحاظ چسب و شفافیت؟
  روغنی هستند؟
  تشکر

  • m.kiani

   با سلام
   گلس ها بسته به درخواست مشتری باپک و بدون پک می توانند باشند.
   کافیست در قسمت توضیحات درج کنید.

 2. نمره 5 از 5

  الیاس سبزعلی

  سلام
  امکان چاپ کردن لیبل بزرگ به خواست ما هست
  توی سفارش قبلیمون تعدادی از گلس ها با لیبل بزرگ بودن که نمای بهتری داشتن
  توی فاکتور قبلیمون ۸-۹ تا از کلس ها شکسته بودن که توی ۹۰۰ تایی که سفارش ما بود مهم نیست 🙏🏻

  • m.kiani

   سلام
   بله امکانش هست. موقع ثبت سفارش قید کنید و یا تلفنی یا در تلگرام به ما بسپرید .
   سفارشات گلس توی جعبه های یونولیتی ارسال میشه و شمستگی به حداقل میرسه.

 3. نمره 3 از 5

  rasoolazadi91

  سلام
  چرا نام ها درست نیستند مثلا سونی نوشتین در حالی که مدل ها از ال جی هستند یا لنووو نوشتین در حالی که مدل ها از هواوی هستند

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

X
قالب ووکامرس