گلس معمولی 2.5D

شناسه محصول: نامعلوم
نمره 4.50 از 5
(دیدگاه کاربر 2)

۲,۵۰۰ تومان

وضعیت محصول: موجود
مدل قیمتتعداد
SAMSUNG A6+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A6+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J4+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J4+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J6+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J6+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone GO 5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone GO 5.5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone LIVE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone ZEN 4 MAX 5.5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L80 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L90 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA MAGNA (H502) ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA NEXUS 5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIANEXUS 5X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA NEXUS 6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Q6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA STYLUS 2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA STYLUS 3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 516 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 616 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 526 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 620 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 626 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 628 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 630 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 650 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 728 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 816 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 820 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 826 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 828 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 830 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 700 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC E8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC E9+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC E9+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC EYE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M9+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M9+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC M10 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC X9 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC S9 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC ONE ME ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 10 PRO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
HTC 10 LIFE STYLE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 2 5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 2 5.5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 2 DELUX ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 5.2” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 5.5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 MAX 5.2” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 MAX 5.5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 3 LASER 5.5” ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone LASER 6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone 6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
ASUS Zenfone SELFIE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA E5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XZ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L1 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA M ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA M2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA M4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA M5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X compact ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA T2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA T3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z1 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA +Z4/Z3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z5+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z5+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XZ PREMIUM ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA Z ULTRA ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XA ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XA 1 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XA ULTRA ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G2 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G3 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G3 BEAT ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G3 STYLUS ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G4 STYLUS ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G4 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA G5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA K4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA K8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA K10 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA V10 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA V20 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X CAM ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X SCREEN ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X POWER ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA X POWER 2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA K10 2017 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L FINO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L BELLO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L BELLO 2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA LEON(H326) ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L30 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L50 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA L70 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P10 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y3/Y3C ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y6 PRO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y3-2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y5-2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y6-2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y3 2017 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y5 2017 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y7 PRIME ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y300 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y330 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y320 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y511 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y520 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y530 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y550 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y600 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y625 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO Y635 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO NOVA+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO NOVA+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO NOVA2+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 9 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 10 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO MATE 10 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO GR3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO GT3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO GR5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 3C ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 3C LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 4C ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 4X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 5X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO SHOT X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO 6X ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO HONOR 8 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P8 MAX ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA XA 1 ULTRA ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA C ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA C3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA C4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA C5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA E3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SONY XPERIA E4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG GRAND2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S3 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG GRAND NEO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S4 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S5 MINI ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG 7562/STAR + ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J5 PRIME ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7 PRIME ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J510 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J710 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J3 PRO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J3(2016) ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J330 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J3 PRO 2017 Iphon 4G ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 5G/SC ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 6G/6S ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 7G/8G ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 6+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
Iphon 7+/8+ ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA 8 NUL ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA LUMIA 830 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA LUMIA 925 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
NOKIA LUMIA 625 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO A1000 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO A5600 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G510 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G610 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G620 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G620S ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G630 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G700 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G730 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G740 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G750 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO G8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P8 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P9 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P9 LITE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
LENOVO P10 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A9/A910 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A310 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A510 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A710 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A810 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A320 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A520 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG A720 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C5 PRP ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C7 PRP ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG C9/ C9 PRP ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G130 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G313 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G350 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G355 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G360 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG G530 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG I9262 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG I8552 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG I9150 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG I9200 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG E5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG E7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J105/106 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J100/J110 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J120 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J2PRIME ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J2PRIME PRO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J5 PRO ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7PRO/C8 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7 MAX ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG J7/J7 CORE ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S6 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG S7 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 1 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 2 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 3 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 4 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG NOTE 5 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner
SAMSUNG GRAND 1 ۲,۵۰۰ تومان
-
+
spinner

2 دیدگاه برای گلس معمولی 2.5D

 1. نمره 4 از 5

  محمد

  سلام وقت بخیر
  عزیزجان این گلس ها پک دار هستند ؟
  کیفیتشون چجور هست؟ از لحاظ چسب و شفافیت؟
  روغنی هستند؟
  تشکر

  • m.kiani

   با سلام
   گلس ها بسته به درخواست مشتری باپک و بدون پک می توانند باشند.
   کافیست در قسمت توضیحات درج کنید.

 2. نمره 5 از 5

  الیاس سبزعلی

  سلام
  امکان چاپ کردن لیبل بزرگ به خواست ما هست
  توی سفارش قبلیمون تعدادی از گلس ها با لیبل بزرگ بودن که نمای بهتری داشتن
  توی فاکتور قبلیمون ۸-۹ تا از کلس ها شکسته بودن که توی ۹۰۰ تایی که سفارش ما بود مهم نیست 🙏🏻

  • m.kiani

   سلام
   بله امکانش هست. موقع ثبت سفارش قید کنید و یا تلفنی یا در تلگرام به ما بسپرید .
   سفارشات گلس توی جعبه های یونولیتی ارسال میشه و شمستگی به حداقل میرسه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

X
قالب ووکامرس